OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky krasny-nabytek.cz

 

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností TM MEBLE sp. z.o.o., NIP (DIČ): PL 9372719583, KRS: 0000771328 se sídlem: ul. Komorowicka 332/68, Bielsko Biała 43-300, Polsko, kontaktní údaje: info@krasny-nabytek.cz, +48 517 973 808.

  2. Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží: ul. Komorowicka 332/68, Bielsko Biała 43-300, Polsko.

  3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti („kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese krasny-nabytek.cz

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z tohoto rozhraní může kupující vykonávat nákupy. V případě, že webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět nákupy též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při nákupu zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu musí kupující aktualizovat při jakékoli změně. Údaje poskytnuté kupujícím v uživatelském účtu a při nákupu zboží jsou prodávajícím považovány za správné a aktuální.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen uchovávat důvěrnost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě porušení této povinnosti prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující okamžitě informuje prodávajícího v případech, kdy zjistí, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do uživatelského účtu.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými zde.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mail kupujícího.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.

  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

  4. Během tvorby Objednávky máte možnost modifikovat a ověřit údaje až do momentu jejího finálního uskutečnění. Po provedení kontroly a stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” dokončíte Objednávku. Před stiskem tlačítka je nutné potvrdit Vaše seznámení a souhlas s těmito Podmínkami; jinak nebude možné Objednávku dokončit. K tomuto účelu slouží zaškrtávací pole. Po stisku tlačítka “Objednat s povinností platby” budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

  5. Potvrdíme Vám Vaši Objednávku co nejdříve poté, co nám bude doručena, prostřednictvím zprávy zaslané na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a těchto Podmínek jako příloha e-mailové zprávy. Podmínky platné v den Objednávky, tedy ty uvedené jako příloha e-mailu, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi nastává potvrzením Objednávky.

  6. Existují situace, kdy nebudeme schopni potvrdit Vaši Objednávku. To může nastat například v případě nedostupnosti Zboží nebo pokud objednáte více kusů, než je povoleno. Informace o maximálním množství Zboží vždy poskytneme předem v rámci E-shopu, aby nebylo nic překvapivého. Pokud nedojde k potvrzení Objednávky z jakéhokoli důvodu, budeme Vás kontaktovat a nabídneme Vám změněnou Smlouvu. Smlouva bude uzavřena potvrzením naší nabídky.

  7. Uzavřením Smlouvy se zavazujete k úhradě Celkové ceny.

  8. Pokud máte Uživatelský účet, můžete provést Objednávku přes něj. Přesto musíte zkontrolovat správnost údajů předvyplněných v Objednávce. Způsob tvorby Objednávky je stejný jako pro kupujícího bez Uživatelského účtu, ale není nutné opakovaně uvádět identifikační údaje.

  9. Někdy poskytujeme možnost slevy při nákupu Zboží. Pro získání slevy vyplňte údaje do předem určeného pole během tvorby Objednávky. Pokud tak učiníte, budete mít nárok na Zboží se slevou.

  10. Díky registraci v rámci E-shopu máte přístup ke svému Uživatelskému účtu.

 1. Platební podmínky a dodání zboží

  1. Platbu lze provést:

 • převodem bankovní účet prodávajícího
 • Bezhotovostně platební kartou
 • Dobírkou v hotovosti při předávní zboží: Při platbě prostřednictvím dobírky přepravce platí kupující celou cenu objednávky při převzetí zásilky.
  1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

  2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Čas dodání je uveden na kartě produktu.

  5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6. Zboží při přepravě je řádně pojištěno na stanovenou hodnotu.

  7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 1. Odstoupení od smlouvy

  1. Prodávající umožňuje spotřebiteli dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, aby odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Spotřebitel tak má právo na vrácení zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.

  2. Pokud se kupující spotřebitel rozhodne tohoto práva využít, postačuje odeslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty – info@krasny-nabytek.cz.

  3. Dále je kupující povinen ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy obdržel, a to v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.).

  4. Odstoupit od smlouvy může kupující též před expedicí zboží – emailem na info@krasny-nabytek.cz. Pro odstoupení může spotřebitel použít vzorový formulář umístěný na našem internetovém obchodě.

  5. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) náklady spojené s navrácením zboží

  6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy.

  7. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak a nevzniknou-li mu tím další náklady. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

  8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

   2. je vhodné k účelu, pro který hopožadujete a s nímž souhlasíme;

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
 3. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

  2. na odstranění vady opravou Zboží

  3. ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

  4. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  5. Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy,
 1.  

jestliže:

– odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

– se vada projeví opakovaně,

– je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

– je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

  1. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

  2. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

  3. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  4. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

  1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

  2. co je obsahem reklamace;

  3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

  4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  1. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

  2. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

  3. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

  4. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8. Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Uživatelský obsah

 

   1. Nesmíte zveřejňovat obsah, který představuje nezákonný obsah ve smyslu zákona o digitálních službách (DSA) nebo je jinak nezákonný.

   2. Nezákonný obsah můžeme kontrolovat a odstraňovat. Uživatel má právo se proti rozhodnutí o obsahu odvolat.

   3. Porušení předpisů lze nahlásit například e-mailem na adresu info@krasny-nabytek.cz.

10. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

  2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  3. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  5. Obsah internetového obchodu prodávajícího podléhá ochraně průmyslových práv dle platné legislativy.

Formulář pro reklamaci

Adresát: TM MEBLE sp. z.o.o.

Komorowicka 332/68

43-300 Bielsko Biała 43-300

Polsko

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis:

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:

TM MEBLE sp. z.o.o.
Komorowicka 332/68
43-300 Bielsko Biała 43-300
Polsko

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 Nákupní košík
Přejít nahoru