OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetový obchod https://krasny-nabytek.cz provozuje společnost TM MEBLE Spółka z o.o. zapsaná do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného Ministrem hospodářství, IČO 382544994, DIČ 9372719583 Tyto obchodní podmínky představují podmínky pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Obchodu.

§2 DEFINICE POJMŮ

Kupující – je fyzická osoba, která činí s Prodávajícím právní úkony v rámci obchodu https://krasny-nabytek.cz, které přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností

Prodávající – TM MEBLE , sp. z o.o., se sídlem v: Sídlo společnosti Komorowicka 332/68, 43-300 Bielsko Biała, zapsaná do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného Ministrem hospodářství, REGON 382544994, DIČ 9372719583

Uživatel – jakýkoliv subjekt, který nakupuje prostřednictvím Obchodu.

Obchod – internetový obchod provozovaný Prodávajícím na adrese https://krasny-nabytek.cz

§ 3 KONTAKT

Adresa prodávajícího: Sídlo společnosti Komorowicka 332/68, 43-300 Bielsko Biała,
Adresa pro elektronickou korespondenci: info
@krasny-nabytek.cz
Telefonní číslo:
+48517973808
Kupující může komunikovat s Prodávajícím prostřednictvím adres a údajů uvedených v tomto odstavci.

§ 4 ÚVOD

Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou cenami (s DPH).
Konečná cena objednávky se skládá z ceny za zboží a ceny dopravy uvedené na webových stránkách Obchodu.

§ 5 PLNĚNÍ SMLOUVY O PRODEJI

Zakoupené zboží by měl Uživatel zaplatit Prodávajícímu ve chvíli doručení zboží a to v závislosti na způsobu platby zvoleném při vytváření objednávky.
Uživatel může používat mj z následující způsoby platby:
a. bankovní/okamžitý převod
b. na dobírku (dobírka)

Podrobné informace o podporovaných platebních metodách naleznete na webových stránkách Obchodu.
Zboží bude Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v popisu zboží a to takovým způsobem, který si Kupující zvolil při vytváření objednávky.

§ 6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po uplynutí 14 dnů ode dne kdy Kupující nebo jím pověřená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme dané zboží.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém rozhodnutí odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícímu jednoznačným prohlášením a to pomocí údajů o Prodávajícím, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.
Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci těchto obchodních podmínek, není to však povinné.
Pro dodržení lhůty týkající se odstoupení od smlouvy je třeba aby Kupující zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy a to před uplynutím lhůty o odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy:
a. v případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu všechny platby, které od Kupujícího přijal, včetně nákladů na dodání věci (kromě: dodatečných nákladů vyplývajících z Kupujícího zvoleného jiného způsobu doručení, než je nejlevnější způsob standardního doručení nabízený Prodávajícím v Obchodě), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy;

b. Prodávající vrátí platbu stejnými platebními metodami, které byly použity Kupujícím při původní transakci, pokud Kupující výslovně nesouhlasil s jiným řešením; v žádném případě nebudou Kupujícímu v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky;

c. Prodávající může vrácení platby může pozdržet a to dokud Kupující neobdrží zboží nebo dokud nebude Kupujícímu poskytnut doklad o jejím odeslání zpět, podle toho, v závislosti na tom co nastane dříve.
d. Kupující by měl zboží vrátit na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto předpisech a to neprodleně, v každém však případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícího o odstoupení od smlouvy informoval. Termín bude dodržen, odešle-li Prodávající zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty;
e. Kupující je povinen uhradit bezprostřední náklady za vrácení zboží.
f. Kupující je rovněž zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho použití nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, vlastností a fungování zboží.
Pokud zboží vzhledem ke své povaze nelze vrátit běžnou poštou, informace o tom, jakož i náklady na vrácení zboží, budou uvedeny v popisu zboží v Obchodě.

§ 7 REKLAMACE A ZÁRUKA

Prodávající je povinen dodat věc bez vady.
V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Kupující právo na reklamaci na základě záruky upravené ustanoveními občanského zákoníku.
Reklamace se podávají písmennou formou nebo e-mailem na adresy podnikatele uvedené v těchto obchodních podmínkách.
K reklamaci se doporučuje uvést mj. stručný popis vady, datum jejího vzniku, údaje Kupujícího, který podává reklamaci a požadavek Kupujícího v souvislosti s vadou zboží.
Prodávající odpoví na stížnost Spotřebitele ve lhůtě do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že žádost Kupujícího byla považována za oprávněnou.
Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v § 3 Obchodních podmínek.
Pokud byla na produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm, stejně jako jeho obsah, uvedeny v popisu produktu v Obchodě.

§ 8 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACE A NÁROKY

Kupující může mimo jiné zažádat o:

a. zprostředkování vedené zemskými inspektoráty obchodní inspekce.

b. pomoc stálých spotřebitelských rozhodčích soudů působících při zemských inspektorátech obchodní inspekce

§ 9 OSOBNÍ ÚDAJE

Při nákupech v Obchodě Kupující dobrovolně poskytuje své údaje, které jsou nezbytné pro dokončení objednávky a budou za tímto účelem Prodávajícím zpracovány.
Kupující má právo zažádat o náhled ke svým osobním údajům a požadovat jejich opravu.
Správcem osobních údajů zpracovávající osobní údaje tohoto Obchodu je Prodávající.

§ 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V věcech, na které se nevztahují tyto obchodní podmínky, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 a zákon o občanském soudním řádu ze dne 17. listopadu 1964 ..

Kupní smlouva uzavřená na základě těchto předpisů se vztahuje na konkrétní objednávku a je uzavřena za účelem realizace jednorázové objednávky.
Každá objednávka vyžaduje osobní přijetí obchodních podmínek.
Níže je uveden vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který může Kupující použít

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, kontaktujte nás na tel. 693170612jedná se o nejrychlejší formu realizace.

Můžete rovněž použít e-mail: info@krasny-nabytek.cz

Nebo formulář:

(Tento formulář je nutné vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od smlouvy):
Údaje o Prodávajícím: 
TM MEBLE , sp. z o.o., se sídlem v: Sídlo společnosti Komorowicka 332/68, 43-300 Bielsko Biała, zapsaná do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeného Ministrem hospodářství, REGON 382544994, DIČ 9372719583, e-mail: info@krasny-nabytek.cz, telefon 693170612
Já/My * tímto informuji / informujeme * o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy týkající se následující položky *
————————
Datum převzetí:
————————
Jméno a příjmení kupujícího(-ích):
————————
Adresa kupujícího(-ích):
————————
Podpis kupujícího(-ích):
————————
(pouze v případě, že je formulář zaslán v písemné formě)
Datum
————————
*hehodící se škrtněte

Doručení a platba

Doprava zdarma v rámci celé ČR. Po dokončení objednávky se naše kancelář s vámi kontaktuje, s cílem domluvit se na vhodném datu a čase doručení. Doprava probíhá bez prostředníků a to pomocí našeho autobusu. Řidič vykládá nábytek, ale pozor nevynáší ho. Nábytek tvoří složené díly, zatímco postele je v balících, které je nutné po rozbalit a postel poté smontovat.

Platbu je možné provést bankovním převodem před realizací objednávky, v hotovosti u řidiče při odebírání nábytku nebo platební kartou či v hotovosti v sídle naší společnosti. Platba v eurech.

Nákupní košík
Přejít nahoru